Kom
langs vragen lunchen plannen maken

Inspraak met LEF Inspraak met LEF

Bestuur met open vizier

Inspraak met LEF is een online participatieplatform voor overheden en studiebureaus, voor grote organisaties die overtuigd zijn dat inspraak een onlosmakelijk deel is van een beslissingsproces. Het online participatieplatform van Inspraak met LEF biedt een eenvoudige en efficiënte manier om dit proces in goede banen te leiden.

Markt Lier

Hoe werkt het online participatieplatform?

Het participatieplatform is meer dan een gesloten ideeënbus. Het is een middel om als bestuur met open deuren, sámen met burgers beleid te voeren. Net als bij een open keuken geeft ons participatieplatform inkijk en inzicht in hoe het beleid vorm krijgt. Het vertrekpunt van de participatie is steeds een concreet project in ontwikkeling. Ontwerpdocumenten waar het bestuursteam aan werkt, worden gepubliceerd. Geïnteresseerde bewoners lezen mee en geven heel gericht feedback waar gewenst. Deze feedback wordt verzameld, verwerkt en beantwoord door het bestuursteam. Als bestuur ontdek je zo meteen wat burgers belangrijk vinden en waar het draagvlak zich wel of niet bevindt.

Startscherm inspraakmetlef

Speerpunten van Inspraak met LEF

Inspraak met LEF biedt een brede applicatie die gebaseerd is op jarenlange ervaring in reële participatietrajecten in Vlaanderen.

 • Reële inspraak

  De applicatie laat reële inspraak toe, o.b.v. echte beleidsdocumenten. Inspraak start zo vroeg mogelijk in het proces, voor er beslissingen zijn genomen. Gebruikers van het platform worden aangemoedigd om een duidelijk onderscheid te maken tussen vragen, suggesties en kwalitatieve feedback.

 • Chronologisch stappenplan

  Via een tijdslijn worden verschillende fases overzichtelijk uitgezet. Bij elke stap is er mogelijkheid tot participatie.

 • Slechts 1 platform voor een onbeperkt aantal projecten

  Je kunt jouw inspraakplatform gebruiken voor meerdere projecten, zoals je zelf verkiest. Zo is alle participatie van jouw gemeente verzameld op één plek.

 • Wisselwerking bestuur en (nieuwe) burgers

  Als bestuur bereik je mensen die anders moeilijker bereikbaar zijn zoals bv. jongeren of ouderen. Elke bewoner is vrij om in de eigen tijd de relevante documenten in te kijken. Op langere termijn wordt dit een logische stap.

 • Pseudonimiteit

  Gebruikers reageren anoniem m.b.v. een toegangscode. Zo creëren we een veilige en anonieme plek. Waar toegangscodes worden verdeeld, bepaal je als beheerder zelf.

 • Perceptiemodel

  Inspraak met LEF peilt bij de gebruiker van het platform doorlopend naar gedragenheid, geïnformeerdheid en (eventueel) representativiteit. Hierbij wordt een uniek perceptiemodel opgebouwd dat een zeer strategisch overzicht geeft van de huidige perceptie van gebruikers ten opzichte van het project. Dit vertrekt vanuit het cruciale inzicht dat een project als gedragen kan beschouwd worden als de algemene perceptie bestaat dat ze gedragen is.

  Dankzij dit perceptiemodel kan Inspraak met LEF een hele reeks klassieke problematieken detecteren zoals het NIMBY-effect, misverstanden over de “stille meerderheid”, ontbrekende informatie, een gebrek aan diversiteit, enzovoort. Hieruit kunnen zeer concrete aanbevelingen komen qua communicatie en aanpak, die deze problematieken mogelijk kunnen oplossen voor ze zich op een conflictueuze manier gaan manifesteren.

  Dit perceptiemodel is rechtstreeks ontwikkeld door LEF en kan enkel in deze software teruggevonden worden.

 • Community software

  Inspraak met LEF is community software. Je betaalt een eenmalige licentie die onbeperkt is in de tijd, aantal deelnemers of projecten. Eventuele ondersteuning bepaal je op maat. Verdere ontwikkeling van de app wordt gedragen door en verdeeld over de hele community. Of je wel of niet mee wil uitbreiden kies je zelf. Zo kan je de toekomstige ontwikkelingen van de applicatie mee sturen op basis van de eigen ervaring, zonder dat de hele software op maat moet ontwikkeld worden. Kennis en kosten worden dankzij het “community license” model over vele schouders verdeeld.

Waarom inspraak organiseren?

 • Gedragenheid

  Plannen op lange termijn waar veel mensen invloed van ondervinden (rup, mobiliteitsplan…) hebben nood aan een inspraakmodel. Een gedragen beleid zorgt immers voor een tevreden gemeenschap. Werken van “onderuit” geeft daarenboven een uitgebreider, meer genuanceerd beeld van de situatie en resulteert in gedragen bestuur. Het versterkt de band tussen burger en het bestuur. Een online participatieplatform helpt om op grote schaal te ontdekken waar dit draagvlak zich bevindt.

 • Burgerinitiatieven

  Er is een steeds grotere interesse van ‘onderuit’ om mee te werken aan of na te denken over het beleid van de eigen gemeente. Allerhande burgerinitiatieven zijn daarvan het resultaat. Technologie in de vorm van een online participatieplatform kan helpen om vanuit het gemeentebestuur een stap dichter te zetten naar de burgers, om inspraak op duurzame wijze te vereenvoudigen. Het zorgt ervoor dat je als bestuur je burgers serieus kunt nemen en hun unieke expertise kunt inzetten om van je gemeente een betere plek te maken.

Participatietafel op locatie

Inspraak met LEF zorgt voor een werkbaar, participatief beleid.

Naast het online platform is een ondersteuning op locatie een belangrijk aspect. Dit doen we tijdens zogenaamde ‘participatietafels’. Ons team heeft gedurende vele participatietrajecten een uitgebreide expertise opgedaan in het begeleiden van zeer diverse processen. Van kleine brainstorm tot grootschalige hervorming. Met efficiënte technieken verzamelen we input van alle betrokkenen en structureren dit tot een overzichtelijk geheel. De output vormt een nieuw uitgangspunt voor het verdere verloop van het participatieproces. We bekijken graag samen de noden om een haalbaar plan op maat te maken.

De combinatie van contact en online helpt ideeën uit te groeien tot daden en helpt gemeenten een mooiere plek te worden voor iedereen.

receptie

Prijszetting

Inspraak met LEF: Community edition

Inspraak met LEF is community software. Dat wil zeggen dat verdere ontwikkeling wordt gedragen door de gebruikers zonder hiervoor vast te zitten aan een wederkerende betaling.

 • € 4.950 eenmalige kost, hierna is het platform in zijn huidige staat van jou

 • Begeleiding bij opstart

 • Alle huidige features zijn inbegrepen

 • Eenmalig gratis ☆ (zie onderaan hoe je deze kan gebruiken)

 • Excl. hostingkost op eigen servers of LEF servers

 • “Inspraak met LEF” basisdesign, met de mogelijkheid om een eigen logo en kleur in te stellen.

Extra: Eigen Design

De applicatie kan volledig gerestyled worden op basis van eigen bestaande huisstijl (layout, lettertypes, etc) voor een eenmalige kost van € 1.950.

Extra: Ondersteuning

Er kan een doorlopende ondersteuning voorzien worden voor de beheerders van de applicatie.

Basis Comfort Premium
Ondersteuning bij vragen en problemen Online documentatie
Persoonlijke begeleiding bij gebruik
Responstijd(second line) Max 2 dagen binnen kantooruren voor gemiddeld urgente vragen Max 1u, ook buiten kantooruren, bij hoge urgentie
Gratis ☆ per jaar ☆☆
Kost bij maandelijkse facturatie Gratis € 99* € 399*
Kortingsprijs bij jaarcontract Gratis € 1.099 € 4.299

* Start op de eerste dag van de maand en loopt tot en met de laatste dag van de maand. Zowel Comfort als Premium zijn maandelijks opzegbaar indien voor de maandelijkse formule wordt gekozen. Comfort en Premium worden automatisch verlengd gedurende een onderling overeen te komen periode. Bij de jaarlijkse formule wordt er niet automatisch verlengd, maar ontvangt u wel een waarschuwing voor eventueel verloop van het contract.

Extra: Procesbegeleiding

Op eenvoudige aanvraag kan LEF uw “live” inspraakmomenten begeleiden. Afhankelijk van het aantal momenten alsook de complexiteit en grootte van het project krijgt u een op maat gemaakte raming.

Wat zijn sterren?

Sterren gebruik je om nieuwe features te ontwikkelen. Enerzijds gebruik je ze om jouw stem te laten gelden, anderzijds zijn ze een valuta om nieuwe ontwikkeling te bekostigen. Als je hieraan deelneemt met jouw ster(ren) heb je ook meteen recht op een update van jouw huidige versie van de community edition.

Bij je aankoop van de community edition ontvang je meteen je eerste ster. Daarnaast krijg je ieder jaar 1 of meerdere sterren bij een Comfort of Premium ondersteuningscontract. Sterren kunnen ook los aangekocht worden.

Heb je geen supportovereenkomst en kom je onverwacht vast te zitten? Dan is het ook mogelijk sterren in te zetten voor ad hoc support.

Kostprijs aanvullende sterren

€ 499 per ☆ of € 2.199 voor ☆☆☆☆☆

Wat kan je met sterren doen?

Je kan een week Comfort support aankopen (☆) of twee weken Premium Support (☆☆).

Je kan je applicatie door LEF laten upgraden naar de laatste versie van de community software (☆). Hierdoor krijg je alle laatste verbeteringen en functionaliteiten.

Voor nieuwe functionaliteiten kan je je sterren gebruiken op een marktplaats met alle mogelijke nieuwe features. Als er voldoende sterren ingezet zijn (door 1 of meerdere “community members”), wordt de feature automatisch ontwikkeld. Afhankelijk van de complexiteit kan dit aantal sterren verschillen. Het is ook mogelijk om nieuwe features te suggereren. Deze krijgen dan een inschatting van LEF en komen mee op de marktplaats terecht. Sterren worden pas echt als “besteed” beschouwd wanneer een gekozen feature in ontwikkeling gaat.

Aantal sterren
1 week Comfort support
1 week Premium support ☆☆
Platform update
Nieuwe features variabel